صنعت نان

با اتکاء به تجربیاتمان در صنعت نانوایی، قنادی و شکلات میتوانیم بھترین نوع مواد اولیه در این صنایع را به شما ارائه دھیم.
چربی یکی از مواد اولیه مھم و کلیدی در صنعت نانوایی و قنادی به شمار می آید که در ایجاد بافت مناسب، حجم مطلوب، قابلیت برش و افزایش مدت نگھداری نقشی اساسی ایفا میکند.
نگاه تجارت پارس ھمچنین انواع نشاسته ھا را با توجه به نوع محصول مورد نظرتان از بزرگترین کمپانی ھای تولیدی در اروپا در اختیارتان قرار میدھد. ما مشاور شما در انتخاب صحیح نوع نشاسته با توجه به محصول موردنظرتان در نانوایی، قنادی، نودلھا، سوپھا، سس ھا، دسرھا و غیره می باشیم.
در این زمینه محصولات زیر را از ما بخواھید :

روغن ھای مخصوص در نانوایی، قنادی از شرکت VFI اتریش


انواع CBS از شرکت VFI اتریش


پودر شیر خشک از شرکت DMK آلمان


کره مخصوص نانھای مختلف و کراسان از شرکت DMK آلمان


نشاسته از شرکت ntpglobal آلمان