مواد اولیه در صنعت دارو

مواد اولیه دارویی به موادی گفته می شود که به صورت خام هستند و هیچ پردازشی روی آنها انجام نگرفته است و پس از انجام مراحل خاص تبدیل به دارو می شوند.
این مواد شامل: مواد موثره دارو، افزودنی های صنعت داروسازی و مواد جانبی دارو می باشند.
جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید.